مراقبت مادر و کودک

مراقبت مادر و کودک از جمله مواردی است که بیشتر مورد بی توجهی قرار میگیرد،با توجه به حساس بودن این مطلب باید سریع اقدام شود تا از ترک های پوستی و سایر مشکلات جلوگیری شود